27/06/2017
публикувано на 27.06.2017      Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 134/ 27.06.2017год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на... Още »

22/06/2017
Публикувана 22.06.2017 г.   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg    ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..   ПОКАНА На 27.06.2017 г. /вторник/ от 15:00... Още »

25/05/2017
Протокол за разпределение на ПМЛ за стопанската 2017/2018г. на територията на община Мирково Публикуван 25.05.2017 г. 16:30 ч.Още »

16/05/2017
На 26.05.2017 г. /петък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 19-то редовно заседание на Общински съвет Мирково... Още »

16/05/2017
Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива. Прочети !Още »

11/05/2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП ) – Парцеларен план  (ПП ) за „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара Мирково” в землищните граници на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково, област София, като част от... Още »

20/04/2017
Уведомления във връзка с НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни. Прочети... Още »

19/04/2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Община Мирково – с. Мирково съобщава , че в Държавен вестник бр. 30 / 11.04.2017 год. е обнародвано съобщение за изработен ПУП- ПЗ и ИПЗ план за застрояване на хвостохранилище „Бенковски” част от контур  „Обогатителен комплекс... Още »

19/04/2017
О Б Я В А Във връзка с реализация  на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР... Още »

18/04/2017
ПОКАНА На 25.04.2017 г. /вторник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 18-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.