19/05/2016
Заповед и обявление за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ливада. Прочети... Още »

19/05/2016
Покана за предстояща сесия на 31.05.2016 г. от 15:00 часа Покана !Още »

19/05/2016
Процедура за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот частна общинска собственост Прочети !Още »

20/04/2016
Мерки за минимизиране риска от поява на болеста Заразен нодуларен дерматит на територията на Софийска област: 1.Мерки 2.Информация - I 3.Информация -... Още »

20/04/2016
Заповед №58 и обявление за удължаване срока за получаване на оферти за участие в публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост. Заповед... Още »

18/04/2016
ПОКАНА На 25.04.2016 г. /понеделник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 7-то редовно заседание на Общински... Още »

15/04/2016
В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001за финансиране на проект „Предоставяне на социални услуги в община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура... Още »

11/04/2016
Годишният план е разработен в изпълнение на приетата от Общински съвет Мирково  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги. Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.