15/05/2019
Инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция с № SFO 0397.A000_Тантал в част от ПИ 48324.162.10, горска територия (проектен № 48324.162.16)”, находящ се в местността „Червени камък” , в землището на с.Мирково, с възложител „A1... Още »

08/05/2019
Заповед № 113/ 07.05.2019г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне Изменение на ПУП - план за регулация с обхват УПИ IV-390, кв. 33 /ПИ с идентификатор 67636.316.241/ и образуване на нови УПИ VI-390 и УПИ IV-389 по плана на с.... Още »

07/05/2019
Съобщение за изработване на ПУП - Парцеларен план за "Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара Мирково" в землището на с. Мирково, Община Мирково Виж... Още »

02/05/2019
Протокола за разпределените на свободните мери, пасища и ливади  стопанска 2019-2020 година. Виж протоколаОще »

23/04/2019
Заповед № 103/ 22.04.2019г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.482 по КККР на с. Буново. Заповед... Още »

18/04/2019
На 24.04.2019 г. /сряда/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

18/04/2019
Заповед №96/05.04.2019 пожароопасен период на територията на Софийска област Прочети !Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.