Община Мирково - официален уеб сайт
08/08/2018
Заповеди за назначаване на комисии по чл.37 от ЗСПЗЗ и график На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.7/26.01.2010г.,... Още »

03/08/2018
В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.010-0715-С01 за финансиране на проект „Създаване на социално предприятие в структурата на община Мирково” по процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос „Намаляване на... Още »

03/08/2018
Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на Наредба за организацията на движението на територията на община Мирково Прочети... Още »

19/07/2018
На 26.07.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

19/07/2018
Заповед и документация провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности: Маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна... Още »

13/07/2018
СЪОБЩЕНИЕ   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 18.07.2018 Г. /СРЯДА/ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТЕХНОЛОГИЧНО   ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ“.       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ... Още »

03/07/2018
Протокол за допълнително преразпределяне на освободени ПМЛ за стопанската 2018-2019г Прочети!Още »

02/07/2018
Публикувано на 02.07.2018 Заповед №171/02.07.2018 г. за открит конкурс на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.12 ал.1 и чл.10 ал.1 т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и... Още »

02/07/2018
Заповед № 169/ 02.07.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 67636.66.672 по КККР на с. Смолско, община Мирково. Заповед №... Още »

28/06/2018
публикувано на 28.06.2018 Заповед и обява за процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.