25/10/2016
Инвестиционно предложение "Ферма за отглеждане на едър рогат добитък в ПИ с идентификатор 48324.54.41, в землището на с.Мирково, общ.Мирково, обл.Софийска" Прочети... Още »

21/10/2016
На 27.10.2016 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 12-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

21/10/2016
Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 211/ 20.10.2016год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска... Още »

21/10/2016
Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) кани  жителите на община Мирково на информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и... Още »

17/10/2016
На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.99 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 151/29.09.2016г.(Протокол № 11/29.09.2016г.), на ОбС- Мирково за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост e открита процедура... Още »

04/10/2016
Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково. Заповед Документи Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина... Още »

28/09/2016
Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1607, подотдел 68 “ж1“  на територията на Община... Още »

23/09/2016
На 29.09.2016 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

16/09/2016
Уведомление и обява от "АГАМЕМНОН - 1" ЕООД ПРОЧЕТИ Още »

16/09/2016
Открит конкурс с предмет „Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1606, подотдели 60 „д“,60 „з“, 60 „ж“, 61 „б“, 61 „г“ “ на територията на Община... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.