Регистър и декларации по ЗПКОНПИ

Регистър и декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите от администрацията на Община Мирково

№ ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВХ. № И ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

1

Цвета Георгиева Попова-Хрискова

Секретар

Вх. № 53 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

2

Ненка Панчова Кръстева

Директор дирекция „ОА”

Вх. № 45 / 10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

3

Недялка Алексиева Текерлекова

Старши счетоводител и ТРЗ

Вх. № 42 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

4

Генка Иванова Рендакова

Счетоводител и ОбС

Вх. № 36 / 07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

5

Иванка Димитрова Лалчева

Експерт „МДТ“

Вх. № 49 / 13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

6

Павлина Георгиева Домбева

Специалист „Приходи”

Вх. № 37 / 08.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

7

Цветелина Крумова Несторова

Специалист „Касиер”

Вх. № 46 / 10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

8

Христина Александрова Събева

Специалист „Човешки ресурси”

Вх. № 47 / 10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

9

Донка Филипова Юрукова

Главен специалист „Устройство на територията”

Вх. № 55 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

10

Гергана Николова Козарова

Специалист  „Устройство на територията”

Вх. № 35 / 07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

11

Невена Димитрова Щъркова

Специалист „ГРАО”

Вх. № 44 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

12

Мария Георгиева Узунова-Лалова

Специалист „Екология и селско стопанство”

Вх. № 41 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

13

Нели Петрова Кенанова

Специалист „Проекти, програми и обществени поръчки”

Вх. № 51 / 13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

14

Тинка Цветанова Минкова

Специалист „Проекти и общински дейности”

Вх. № 43 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

15

Ненка Димитрова Лалова

Специалист „Домакин и архив”

Вх. № 63 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

16

Светлана Йовчева Георгиева

Специалист кметство

Вх. № 58 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

17

Мариела Георгиева Шутова

Специалист кметство

Вх. № 40 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

18

Петя Стоянова Ненова

Специалист кметство

Вх. № 61 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

19

Елена Георгиева Маринова

Специалист кметство

Вх. № 52 / 13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

20

Петър Николов Пенчев

Специалист „Транспорт и съобщения”

Вх. № 60 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

21

Петър Димитров  Коцев

Юрисконсулт

Вх. № 65 / 15.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

22

Янка Иванова Божкова

Специалист „СХД, здравеопазване”

Вх. № 48 / 13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

23

Светослав Георгиев Петров

Ръководител звено гора

Вх. № 64 / 15.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

24

Искра Иванова Каменовска

Технически ръководител обект

Вх. № 38 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

25

Гергана Бориславова Лалчева

Счетоводител

Вх. № 34 / 07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

26

Иван Ангелов Петров

Кметски наместник с. Каменница

Вх. № 73 / 12.12.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.