15/11/2019
На 20.11.2019 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 2-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

12/11/2019
Заповед № 309/12.11.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1918, подотдел: 135 "о". Заповед №... Още »

06/11/2019
Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Реконструкция на уличната канализационна мрежа на с.Бенковски" Община... Още »

18/10/2019
Заповед № 289/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП - план за регулация на улична регулация с о.т. 79, о.т. 80, о.т. 86а, о.т. 86б, о.т. 86в, о.т. 86г до о.т. 104 при ПИ с идентификатор 03842.108.106 /УПИ IV-106, кв. 20/... Още »

18/10/2019
Заповед № 287/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработванена ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XI-186, УПИ X-186 и УПИ IX-186, кв. 23 /ПИ с идентификатор 48324.200.186/ по КККР на с. Мирково, община... Още »

14/10/2019
Заповед № 279/14.10.2019г. и документация, открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект 1917, подотел 169 "д" в териториалния обхват на... Още »

10/10/2019
Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Създаване и отглеждане на нови насаждения от българска маслодайна роза и лавандула с обща площ 28,037 дка в землището на с.Мирково" с възложител "ЕКОМААТ"... Още »

02/10/2019
Заповед № 266/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 бр. павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 48324.200.545 по КККР на с.Мирково. Заповед № 266/... Още »

02/10/2019
Заповед № 265/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 48324.200.150 по КККР на с.Мирково Заповед № 265/... Още »

02/10/2019
Заповед № 264/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 35821.300.98 заедно с построената върху него сграда с идентификатор 35821.300.98.1 по КККР на... Още »

24/09/2019
Списък на лица,които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково" за длъжността "Функционален експерт", "Социален консултант", " Здравен... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.