18/03/2019
СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,   ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01.04.2019 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/, ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕСТВАНЕ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ТЕСТЪТ ВКЛЮЧВА... Още »

13/03/2019
Покана за обществено обсъждане относно започване на производство за приемане на решение за отмяна на Наредба за реда и условията за поддържане и опазване па чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково, приета с Решение на ОбС... Още »

12/03/2019
Oткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1906, подотдели: 66 "а". Заповед №... Още »

22/02/2019
Заповед № 51 от 22.02.2019 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад. Заповед Документация Заповед №67 от 12.03.2019 г. -... Още »

22/02/2019
Заповед № 50 от 22.02.2019 г. Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1905, подотдел: 84 "k". Заповед Документация Заповед №68 от 12.03.2019 г. -... Още »

22/02/2019
На 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

21/02/2019
Заповед № 18/ 22.01.2019г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.9 /УПИ VII-9, кв. 3/ по КККР на с. Буново Прочети... Още »

21/02/2019
Заповед № 13/ 17.01.2019г. на Кмета на Община Мирково за одобряване на ПУП - план за застрояване на ПИ с идентификатор 48324.22.18 в землището на с. Мирково Прочети... Още »

20/02/2019
Публикувано на 20.02.2019 Заповед №44 от 20.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1904, Подотдел: 66 "б". Заповед №44 от 20.02.2019... Още »

11/02/2019
В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.010-0715-С01 за финансиране на проект „Създаване на социално предприятие в структурата на община Мирково” по процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос „Намаляване на... Още »

06/02/2019
Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Елаците - МЕД" - АД ПрочетиОще »

28/01/2019
Заповед №23 от 28.01.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1902, Подотдел: 132 "н". Заповед №23 от 28.01.2019 г. Документация Заповед... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.