Процедури по ЗОП

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (869204)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 25-09-2018
Номер на поръчката: 00602-2018-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проекти за рехабилитация на пътища на територията на Община Мирково
Описание: В предмета на поръчката са включени строително-ремонтни дейности, чиято цел е подобряване на част от пътната межа на територията на община Мирково с обща дължина около 11,991 км.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/11/2018 17:00
Документи Свали от тук
Публикувано 27.09.2018
Комисия Протокол №1 - дата на публикуване 30.11.2018 г.
   
 
 
 
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2017-0003

Описание:

Периодична доставка на газьол за промишлено-комунални цели по заявка на Община Мирково, франка складове на общината за периода 2017-2019 г. Общото прогнозно количество гориво, което може да бъде заявено е до 70 000 литра. Количествата са ориентировъчни и общината си запазва правото да не заявява цялото количество, ако не е необходимо.

Решение за откриване

Публикувано 11.09.2017 г.  17:00 ч.

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2017-0002

Описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Oбщина Мирково

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Oбщина Мирково във връзка с изпълнението на дейностите по договор за предоставяне на БФП № BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 г. „Осигуряване на топъл обяд в община Мирково“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Асортиментът на всички хранителни продукти, които следва да бъдат доставяни по настоящата обществена поръчка се съдържат в Техническата спецификация – Раздел XII от документацията за участие.

Краен срок: 18.09.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение

Обявление

Документация - Изтегли

Образци

Проект на договор

Ценова оферта

Публикувано

28.08.2017

Комисия 

Протокол №1 - дата на публикуване 09.10.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 09.10.2017 г.

Протокол №2 - дата на публикуване 07.11.2017

Обобщен протокол - дата на публикуване 07.11.2017

Решения Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 07.11.2017
Договор Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Мирково - "Осигуряване на топъл обяд в Община Мирково "

 


 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2017-0001

Описание:

Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона

Настоящата обществена поръчка е за извършване на строителство с предмет: „Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона”. Съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура „публично състезание“. В предмета на поръчката се предвижда изпълнението на подмяна на част от водопроводната мрежа на с.Смолско – средна зона, община Мирково. Включват се следните основни дейности: • Земно-изкопни работи • Водопроводни работи • Насипни работи • Разваляне и възстановяване на настилката Водопроводните клонове от водопроводната мрежа на с.Смолско - средна зона са с обща дължина 5335 м. и е предвидено да се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD, РЕ 100-RC за налягане 1.00MPa (PN10)

Краен срок: 31.08.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение

Обявление

Документация - Изтегли

Работен проект - Изтегли

Публикувано

02.08.2017

Разяснения

Разяснение № 1

Помощни сметки ПХ

Помощни сметки СВО

Дата на публикуване  разяснение №125.08.2017 г.
Комисия

Протокол №1 - дата на публикуване 23.10.2017

Покана за отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 23.10.2017

Протокол №2 - дата на публикуване 07.11.2017

Обобщен протокол - дата на публикуване 07.11.2017

 Решения Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 07.11.2017
Договор Договор за "Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково - средна зона"
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.