Пазарни консултации

Възложител: Община Мирково
Описание: „Реконструкция и обновяване на ОУ "Георги Бенковски'', с. Мирково, община Мирково” по Процедура чрез подбор на проектни предложения   № BG06RDNP001-7.002
Публикувано 05-07-2018 г.  
Документи:

Покана за пазарни консултации

Количествена сметка /спецификация/

 


 

Възложител: Община Мирково
Описание: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БУНОВО, ОБЩИНА МИРКОВО” и "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОХВАЩАНЕ „УСТЕ“
Публикувано 20-09-2016 г.  
Документи:

Покана за пазарни консултации

Количествена сметка /спецификация/

Протокол

Протокол от комисия 30.09.2016

Решение Решение 78 от 30.09.2016
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.