Проекти на нормативни актове

 
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Мирково
 • Публикувано на 18.01.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на решение за отмяна на сега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и приемането и́ отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 17.01.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове,във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за Приемане на решение за отмяна на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 10 по Протокол 2 от 23.11.2015 год. на Общински съвет - Мирково и приемането му отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 17.01.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за Приемане на решение за отмяна на Наредба за управление на общинските пътища в община Мирково, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 15/17.11.2008 г., на Общински съвет- Мирково и приемането й отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 17.01.2019
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно Изменение и допълнение на Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд 
 • Публикувано на 04.01.2019
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Мирково
 • Публикувано на 21.12.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково.
 • Публикувано на 17.12.2018
 изтегли
 • Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуваните на интернет-страницата на Община Мирково и във вестник "Камбана" съобщения за обществени консултации, относно приемане и утвърждаване на план-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2019 г. и определяне размера на промилите за такса битови отпадъци в Община Мирково за 2019 г.
 • Публикувано на 11.12.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативни актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на изменение и допълнение на Наредба за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.
 • Публикувано на 29.11.2018
 изтегли
 • Съобщени по чл. 26, а. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК  /ОбС Мирково
 • Публикувано на 20.11.2018
 изтегли
 • Проект на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2019 година.
 • Публикувано на 09.11.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 66 от АПК и допълнителни материали относно Започване на производство за издаване на общ административен акт - решение на ОбС Мирково за Приемане и утвърждаване на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2019 г. и определяне размера на промилите за такса битови отпадъци в Община Мирково за 2019 г.
 • Публикувано на 06.11.2018
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на Наредба за организация на движението на територията на община Мирково
 • Публикувано на 21.08.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на Наредба за организацията на движението на територията на община Мирково
 • Публикувано на 03.08.2018
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.
 • Публикувано на 25.06.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 80 от АПК за приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.
 • Публикувано на 23.05.2018
  изтегли
 •  Справка по чл. 26, ал. 2 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по побликуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Мирково.
 • Публикувано на 16.04.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 80 от АПК за отмяна на Наредбата за условията и реда за прилагане на публично - частно партньорство на Община Мирково.
 • Публикувано на 15.03.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 80 от АПК за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
 • Публикувано на 09.03.2018
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно изменение и допълнение на Наредба за отпускане и изплащане на еднократна парични помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца от Община Мирково на ОбС Миркво
 • Публикувано на 19.02.2018
 изтегли
 •  Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца от Община Мирково.
 • публикувано на 16.01.2018
 изтегли
 • Справка    по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации,  относно изменение на Наредбата за  определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково.
 • публикувано на 12.01.2018
 изтегли
 • Справка  по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Мирково
 • публикувано на 10.01.2018
 изтегли
 • Справка  за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково и вестник „Камбана“, съобщение за обществени консултации, относно определяне на Промилът на таксата за битови отпадъци а на територията на село Мирково за 2018 г.
 • публикувано на 21.12.2017
 изтегли
 • Справка  за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково и вестник „Камбана“, съобщение за обществени консултации, относно определяне на Промилът на таксата за битови отпадъци за жилищни имоти на физически лица на територията на село Мирково за 2017 г.
 • публикувано на 14.12.2017
 изтегли
 • Справка  по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от община Мирково.
 • публикувано на 14.12.2017

 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА във връзка с чл. 80 АПК за изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Мирково на ОбС Мирково

 • публикувано на 08.12.2017

 изтегли
 • Съобщение по чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА във връзка от АПК за приемане на наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Мирково

 • публикувано на 07.12.2017
 изтегли
 • Съобщение по чл. 66 от АПК и допълнителни документи относно започване на производство за приемане на решение на ОбС Мирково за определяне на размера на такса битови отпадъци през 2018 г.

 • публикувано на 14.11.2017 
 изтегли
 • Съобщение по чл.26 ал.2 и ал.3 от ЗНА, във връзка с чл. 80 от АПК. Относно започване на производство за приемане на решение за изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА МИРКОВО

 • публикувано на 10.11.2017
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково. Съобщение по чл.66 от АПК за определяне на такса битови отпадъци за 2017 г.

 • публикувано на 07.11.2017

 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на Актуализация на бюджет 2017 г.

 • публикувано на 18.10.2017
 изтегли
 • Проект Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год.

 • публикувано 17.10.2017

 изтегли
 • Съобщение и докладна записка за започване на производство за приемане на решение на ОбС Мирково за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково.

 • публикувано 05.10.2017
 изтегли
 • Предложение за актуализация бюджет 2017

 • публикувано 24.08.2017
 изтегли
 • Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения по публикуването на интернет страницата на Община Мирково за обществени консултации относно приемане на промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково

 • публикувано на 20.07.2017

 изтегли
 • ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

 • публикувано на 16.06.2017
 изтегли
 • Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Мирково

 • публикувано на 04.04.2017
 изтегли
 • Регионална програма за управление на отпадъците на регионално сдружение „Средногорие еко“

 • Информация компостиране
 • публикувано на 03.04.2017

 изтегли

 изтегли

 • Общински план за младежта 2017 година

 • публикувано на 25.03.2017
 изтегли
 • ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО 2017-2021г.

 • публикувано на 27.01.2017
 изтегли
 • Проект на програмата за управление на общинската собственост за 2017 год. община Мирково
 • публикувано на 01.12.2016 г.
 изтегли
 • ПРОЕКТ – ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково
 • публикувано на 19.11.2016 г.
 изтегли
 • ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА  МИРКОВО 2015-2020 ГОДИНА
 • публикувано на 18.11.2016 г.
 изтегли
 • Докладна записка изменения и допълнения на Наредба за реда за охрана и опазване на селскостопанското имущество
 • публикувано на 09.11.2016 г.
 изтегли
 •  Докладна записка изменения на Наредба за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд
 • публикувано на 09.11.2016 г.
 изтегли
 • Приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на публично - частно партньорство на Община Мирково и отмяна на Наредба за публично - частни партньорства приета с Решение № 62 по протокол № 10 от 29.05.2008г.
 • публикувано на 11.10.2016 г.
 изтегли
 • Изменение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Мирково
 • публикувано на 11.10.2016 г.
 изтегли
 • Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в Община Мирково.
 • публикувано на 11.10.2016 г.
 изтегли
 • Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинският дълг.
 • публикувано на 11.10.2016 г.
 изтегли
 • Проект изменение на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалидите в Община Мирково
 • публикувано на 11.10.2016 г.

 изтегли

 • Проект за промяна на Решение №64/22.01.2016 г. по Протокол № 4/22.01.2016 г. 
 • публикувано на 19.09.2016 г.

 изтегли

 • Проект на актуализиран списък на имоти, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственос
 •  публикувано на 12.09.2016 г.

 изтегли

 • Относно изменение на Наредбата за подпомагане с безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещите се граждани, жители на община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината.
 •  публикувано на 12.09.2016 г.

 изтегли

 • ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО 2015-2020г.
 • Проект  публикувано на 22.06.2016 г.

 изтегли

 • НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА МИРКОВО
 • Проект  публикувано на 14.06.2016 г.

 изтегли

 • НАРЕДБА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ПОМОЩИ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, КАКТО И НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА   
 • Проект  публикувано на 14.06.2016 г.

 изтегли

 •  "Проект за допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Мирково"
 • Проект  публикувано на 14.06.2016 г.

изтегли

 • Проект за наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни
  строежи - 05.02.2016

изтегли

 • Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г. - 28.12.2015 г.

изтегли

 • Проект на стратегия за управление на общинската собственост 2015-2019 година (14.12.2015 г.)

изтегли

 • Про"ект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г

изтегли

 • Проект на актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г., на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (01.12.2014 г.)

изтегли

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.