Справка за върнати и оспорени решения на общински съвет Мирково за мандат 2015-2019 г.

Справка за върнати и оспорени решения на общински съвет Мирково за мандат 2015 - 2019 г.

ПРОТОКОЛ №

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ

ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ

ПРЕДМЕТ НА РЕШЕНИЕТО

ЗАБЕЛЕЖКА

1.

Протокол № 6 от 31.03.2016г.

 Решение №85

не

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ: ПИ № 67636.316.349 по КККР на с. Смолско, Община Мирково, сплощ 3,319 дка, IV- та категория – ливада, с АЧОС 1540/22.03.2016г.

Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС Мирково с Заповед № ВР-13/13.04.2016г. на областния управител на Софийска област.

2.

Протокол № 7 от 25.04.2016г.

не

Решение №88

Отчет за дейността на Народно читалище „Христо Ботев - 1884“ с. Мирково за 2015 год.

Решението е оспорено с Жалба с Вх. № ОбС-01-30/13.05.2016г.от Кмета на Община Мирково чрез общински съвет Мирково до Административен съд София област.

3,

Протокол № 7 от 25.04.2016г

не

Решение №88

Отчет за дейността на Народно читалище „Христо Ботев - 1884“ с. Мирково за 2015 год

Решението е оспорено с Частна жалба от адв. Мирослав Стамов против определение № 1248 постановено от Административен съд София област, I състав, по Адм. дело  № 461/2016г.

4.

Протокол № 7 от 25.04.2016г

не

Решение №88

Отчет за дейността на Народно читалище „Христо Ботев - 1884“ с. Мирково за 2015 год

Решението е отменено с Решение №185 от 06.03.2017г. от Административен съд София област – първи състав.

5.

Протокол № 16 от 22.02.2017г.

не

Решение №203

Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2017/2018 година.

Решението е оспорено от Административен съд София област – четвърти състав, Разпореждане №346 от 17.03.2017г.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 20.04.2017 г./

6.

ротокол № 13 от 28.11.2016г.

не

Решение №169

Промяна промила на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица.

Решението е оспорено с Частна жалба от Надя Димитрова Савова против Решение № 169 от 28.11.2016 г. по Протокол № 13/28.11.2016 г. на ОбС Мирково, с Адм. дело  № 307/2017 г.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 20.04.2017 г./

7.

Протокол № 13 от 28.11.2016г.

не

Решение №169

Промяна промила на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица.

Определение №359 от 02.05.2017г.: Прекратява производството по Административно дело № 307 от 2017г. по описа на Административен съд София-област.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 29.05.2017 г./

8,

Протокол № 13 от 28.11.2016г.

не

Решение №169

Промяна промила на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица.

Частна жалба от Надя Димитрова Савова срещу Определение № 359 от 02.05.2017г. по Адм. д. № 307/17г. по описа на Адм. съд София област.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 29.05.2017 г./

9.

Протокол № 13 от 28.11.2016г.

не

Решение №169

 

Промяна промила на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица.

 

 Отменено Решение № 169 по Протокол № 13/28.11.2016 г. с Решение № 833 от 25.10.2017 г. постановено по Адм. дело № 307 по описа за 2017 г. на Административен съд София област – втори състав. 

/публикувано на сайта на Община Мирково на 07.11.2017 г./ 

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.