Обявление № АБУ - 10/ 28.09.2022г. за одобрен със Заповед №РД-227/ 26.09.2022г. на Кмета на Община Мирково

Обявление № АБУ - 10/ 28.09.2022г. за одобрен със Заповед №РД-227/ 26.09.2022г. на Кмета на Община Мирково, ПУП- изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-816, кв. 33 и УПИ XXIV-816, кв. 33 /ПИ с идентификатори 48324.200.1326 и 48324.200.1501/ и образуване на нов УПИ I- 1555, кв. 33 по плана на с. Мирково

Изтегли

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.