Съобщение

 Община Мирково уведомява всички заинтересовани лица, че кампанията за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), касаещи физическите блокове, а именно техните граници, площ, начин на трайно ползване и допустимите за подпомагане площи в тях, ще стартира чрез теренни проверки от служителите на Общинска служба по земеделие след 09.06.2014 г.

 Добрата информираност на кандидатите за директни плащания на площ гарантира своевременно привеждане на площите в добро земеделско състояние, усвояване на европейските средства и по-малко санкции.

2014-06-09

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.