Обявление № АБУ-3/ 29.05.2020г.

Обявление № АБУ-3/ 29.05.2020г. за одобрена заповед № 145/ 29.05.2020г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 48324.200.186, за разделяне на три УПИ IX-186, УПИ X-186 и УПИ XI*186, кв. 23 по КККР на с. Мирково, община Мирково

Обявление № АБУ-3/ 29.05.2020г.

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.