Съобщение за обнародване в Държавен вестник № 80/ 11.09.2020г.

Съобщение за обнародване в Държавен вестник № 80/ 11.09.2020г. Решение № 129/ 25.06.2020г. на Общински съвет Миркоо за одобряване на ПУП-парцеларен план за "Трасе за въздушен електропровод 20kV до кариера Миал" с. Мирково за ПИ с идентификатор 48324.176.4 в землището на с. Мирково.

Съобщение

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.