Обществена поръчка с предмет: Изпълнение на дейности по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”

 

Възложител: Община Мирково
Преписка:
00602-2013-0002 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изпълнение на дейности по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 1. Обособена позиция 1 Дейност: Строително-монтажни работи за обект: Обновяване на туристическата инфраструктура - изграждане на етнографски център на открито; 2. Обособена позиция 2 Дейност 1: Закупуване на компютърен софтуер за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство; Дейност 2: Доставка на специализирани компютърни системи за Аудиовизуално представяне на природното и културно наследство
Описание: Изпълнение на дейности по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на обект на територията на село Мирково, съгласно наименованията на съответните обособени позиции и съгласно изготвените и одобрени проект и спецификации.
Краен срок: 15.04.2013 год.  16:00 часа
Документи:

Решение (527856)

Обявление за обществена поръчка (527859)

Документация за участие -  изтегли

Образци от 1 до 26, без 11, 21, 25 -  изтегли
Образец 11 -  изтегли
Образец 21 -  изтегли
Образец 25а -  изтегли
Образец 25б -  изтегли

2013-03-05

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.