Заповед пожароопасен сезон на Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област

Детайли

Заповед във връзка с настъпването на пожароопасен сезон на Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област

Прочети !

Събщение за изработен ПУП – парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал””

Детайли

Събщение за изработен ПУП – парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал”” с възложител „А1 Тауърс България” ЕООД., находящ се в   ПИ с идентификатори 48324.162.16, район на „Елаците-мед”АД, с. Мирково, община Мирково, засягащи поземлени имоти с идентификатор 48324.163.1 и 48324.162.17.

Прочети

Обявление АБУ - 4/ 16.11.2020г. за издадена Заповед № 284/ 12.11.2020г. на Кмета на Община Мирково

Детайли

Обявление АБУ - 4/ 16.11.2020г. за  издадена Заповед № 284/ 12.11.2020г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП – изменение на план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 48324.200.699 /УПИ XIII-699, кв. 63/ по КККР на с. Мирково с отреждане за магазин и ЖС. 

Прочети

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”

Детайли

С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда на Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”, находяща се в ПИ с идентификатор 35821.190.6 по КККР на с. Каменица, община Мирково, квартал Илинден, местност Кладенеца.

Виж цялото съобщение

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.