13/06/2024
П О К А Н А ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ  НА ТЕМА: Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023– 2027г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г. Виж... Още »

11/06/2024
Заповед № РД-184/07.06.2024г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-ИПР на УПИ X-574 и УПИ IX-573, кв. 60 по плана на с. Смолско.Още »

24/05/2024
На 28.05.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

27/04/2024
Уведомление за инвестиционно предложение от "Кариера Смолско" ЕООД за продължаване на добив на подземни богатства - строителни материали- доломитизирани варовици и доломити от находище "Смолско", община... Още »

19/04/2024
На 23.04.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

19/03/2024
На  24 март се отбелязва Световния ден за борба с туберкулозата, като инициативите тази година ще се проведат под мотото: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!". В тази връзка и по традиция е обявена „Седмица на отворените врати", която ще се проведе в... Още »

14/03/2024
На 20.03.2024 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

13/02/2024
1.Заповед № РД-31/ 06.02.2024г.за допускане на ПУП- ПЗ на ПИ с идентификатор 35821.83.18 по КККР на с. Каменица - м. Кладенеца. 2.Заповед № РД-32/ 06.02.2024г.за допускане на ПУП- ПЗ на ПИ  с идентификатор 35821.82.17 по КККР на с. Каменица - м.... Още »

09/02/2024
На 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

23/01/2024
На 26.01.2024 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 5-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

22/01/2024
Запoвед № РД-15/ 22.01.2024г.за допускане на ПУП- ПР на УПИ I-423 / ПИ 07051.402.423/ кв. 31 по плана на с. Буново по имотни граници. Запoвед № РД-16/ 22.01.2024г.за допускане на ПУП- ПР на УПИ IV-624 / ПИ 48324.200.624/ кв. 54 по плана на с. Мирково по... Още »

   

С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда на Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”, находяща се в ПИ с идентификатор 35821.190.6 по КККР на с. Каменица, община Мирково, квартал Илинден, местност Кладенеца.

Виж цялото съобщение

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.