19/10/2021
Заповед и схема за въвеждане на временна организация на движението при извършване на строителство на обект: "Рехабилитация на ул. "Ал. Стамболийски и ул. "Г. М .Димитров" Заповед №259  Приложение... Още »

04/10/2021
Обявление за издадена Заповед № 246/04.10.2021г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП –изменение на план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33 /ПИ с идентификатори 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240,... Още »

18/09/2021
На 23.09.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 23-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

25/08/2021
На 27.08.2021 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 23-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

24/08/2021
Съобщение за одобрен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Оборотна деривация от цех ВХС до обогатителен комплекс „Елаците”- участък от водна кула 2 до цех МФЦ- втори етап – „Ново трасе от резервоарите за оборотна вода до... Още »

20/08/2021
Заповед и схема за въвеждане на временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство на обект "Рехабилитация на ул. Александър Стамболийски" Заповед 219/20.08.2021 г. Схема - Приложение... Още »

09/08/2021
Заповеди свързани с пожароопасната обстановка в страната: Заповед №РД09-788/05.08.2021 Заповед №209/06.08.2021Още »

08/08/2021
Заповед № 208/ 05.08.2021г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП - план за регулация на УПИ X-738, кв. 51 по регулационен план на с- Мирково и обединяване в едно УПИ X-1, кв. 51 (48324.200.1) Заповед... Още »

08/08/2021
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП” АД 2070 гр. Пирдоп, Софийска област, ул. „Георги Бенковски” № 24; телефон 0878 632 768e-mailaddress: hospital_pirdop@abv.bg СЪОБЩЕНИЕ Ръководството на МБАЛ – Пирдоп АД информира, че Специализирания... Още »

04/08/2021
Обявление АБУ-10/ 04.08.2021г. за изработен ПУП- план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 УПИ V-381, кв. 33 /ПИ с идентификатор 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240, 67636.316.189 и 67636.316.270 / и образуване на нови УПИ... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.