09/05/2022
Съобщение за изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, предвиждащ нова техническа инфраструктура за обект „Нов кабел Ср.Н и нов... Още »

21/04/2022
На 26.04.2022 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 30-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

18/04/2022
Обявление № АБУ - 4 / 15.04.2022г.за изработен ПУП- изменение на план за регулация – обединяване на УПИ VII-513 и УПИ VIII-512, кв. 38 /ПИ с идентификатори 48324.200.513 и 48324.200.512 / и образуване на нов УПИ VII-1559, кв. 38 по плана на с.... Още »

07/04/2022
Съобщение за одобрен ПУП- парцеларен план за обект „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12,99, местност „Ортова” (Садов хан), в землището на с. Мирково” с  възложител „БИ КЕЙ ВИЛИДЖ МИРКОВО” ЕООД, с. Мирково, община... Още »

24/03/2022
На 28.03.2022 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 30-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

18/03/2022
  ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: info@mirkovo.bg П О К А Н А  На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси                       ... Още »

14/03/2022
Съобщение относно одобрен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал”” с възложител „А1 Тауърс България” ЕООД., с. Мирково, община... Още »

04/03/2022
1. Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели за Районен съд Пирдоп; 2. Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели за Софийски окръжен... Още »

21/02/2022
На 24.02.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 29-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

24/01/2022
На 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 28-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

30/12/2021
Обявление № 13/ 30.12.2021г. за одобрен със Заповед №321/29.12.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XIV-936, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.936, 48324.200.935) по плана на с. Мирково за създаване на два нови... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.