26/11/2018
Заповед № 311/ 23.11.2018 год. на Кмета на община Мирково във връзка с чл.44 ал.2 от ЗМСМА и Решение № 438 на ОбС Мирково. Прочети !Още »

26/11/2018
Заповед № 310/ 23.11.2018 год. на Кмета на община Мирково за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, представляващ 1 бр. павилион, находящ се в ПИ с идентификатор... Още »

20/11/2018
На 27.11.2018 г. /вторник/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

13/11/2018
Заповед № 294/ 08.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - изменение на план за улична регулация с. Бенковски с о.т. 86а-86б-86в-86г с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-105, кв. 20  с. Бенковски, община Мирково. Заповед... Още »

12/11/2018
Обява до всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и позването на земеделските земи и заинтересованите ползватели и земеделски стопани, че заседанията на комисиите за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от... Още »

09/11/2018
Резултати конкурс за длъжността „Главен архитект“ на Община МирковоОще »

07/11/2018
Заповед №291 от 07.11.2018 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад за Обект №1824-1, Подотдели: 134 "и", 133 "з" и 134 "л". Заповед... Още »

06/11/2018
Заповед №286 от 06.11.2018 г. и документация за участие в  Открит конкурс с предмет "Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1825,  подотдел: 67 "ж" на територията на Община... Още »

05/11/2018
- Заповед №281 от 05.11.2018 г.- Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1824, Подотдели: 134 "и", 133 "з" и 134... Още »

05/11/2018
Заповед № 280/ 02.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване с обхват УПИ VIII-564, кв.2 /ПИ с идентификатор 67636.70.87/ и образуване на нов УПИ за ПИ 67636.70.80 по КККР на с. Смолско, община... Още »

05/11/2018
Заповед № 279/ 02.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.767 /УПИ I-43, XIII-43 кв. 15/ по КККР на с. Буново, община Мирково.   Заповед №... Още »

02/11/2018
Списък с допуснати кандидати до етап 2 и 3 - конкурс за длъжност "Главен архитект" на Община МирковоОще »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.