28/09/2020
 СЪОБЩЕНИЕ                            УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01.10.2020г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 11:00 ЧАСА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ... Още »

28/09/2020
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ 29.09.2020г. /ВТОРНИК/ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТЕХНОЛОГИЧНО ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ“.      ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ... Още »

23/09/2020
Съобщение за обнародване в Държавен вестник № 80/ 11.09.2020г. Решение № 129/ 25.06.2020г. на Общински съвет Миркоо за одобряване на ПУП-парцеларен план за "Трасе за въздушен електропровод 20kV до кариера Миал" с. Мирково за ПИ с идентификатор... Още »

17/09/2020
На 21.09.2020 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

27/08/2020
Заповед № 227/24.08.2020г. на Кмета на Община Мирково за допускане изменение на ПУП- ПРЗна ПИ с идентификатор 07051.402.516 и 07051.402.517 по КККР на с.... Още »

25/08/2020
Съобщение до заинетересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за Изграждане на силозно стопанство за съхраняване на фуражи към животновъдна ферма на ЗП Борис Йотин находящ се в ПИ с идентификатор 48324.197.9 по КККР на с.... Още »

23/08/2020
Обработка тревни площи срещу кърлежи и бълхи на територията на община Мирково Съобщение Мирково Съобщение кметстваОще »

22/08/2020
На 27.08.2020 г. /четвъртък/ от 16:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

21/08/2020
НАРЕДБА № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони... Още »

18/08/2020
Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Мирково за периода 2021 - 2027 г.  Още »

11/08/2020
Заповед № 218/ 10.08.2020г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - план за застрояване в ПИ с идентификатор 03842.61.11 по КККР на с. Бенковски. Прочети... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.