Забележителности и природни ресурси

Туризъм

Потенциалът за развитие на разнообразно туристическо предлагане в общината е значителен предвид концентрацията на природни и антропогенни ресурси

 • Красивата планинска територия;
 • Защитена местност и Ловно стопанство "Арамлиец" в село Каменица;
 • Рибарника в село Бенковски.
 • Зарибените микроязовири на територията на общината;
 • Хижите "Чавдар" в Стара планина, "Опор" в Средна гора, хотел "Йотин" в село Мирково и Дом на миньора – "Свети Иван Рилски" в с. Мирково;
 • Традиционните събори в селата;
 • Църквата "Въведение Богородично" в село Смолско е обявена за паметник на културата и църквата "Св. Димитрий " в село Мирково , комплекс - параклис "Св. Равноапостоли Константин и Елена" – местност "Таушаница" с. Мирково ;

Тези предпоставки дават възможност за развитие на планински, маршрутен, ловен и селски туризъм като начало с местно значение, но при умела разработка и с регионално значение. В момента туризма в общината не е развит и не влияе върху баланса на заетостта и доходите.

Възможности за ловен туризъм предлагат сформираните ловни дружинки в село Мирково, село Буново, село Каменица и село Смолско.

Развитието на културен и религиозен туризъм е свързано с наличието на културно-исторически и археологически паметници, манастири и други паметници на културата с национално и местно значение, най-значимите от които са:

 • Църква " Въведение Богородично" в село Смолско, построена 1859 г., паметник на културата.
 • Църква "Св. Вмчк. Димитрий" в село Мирково, построена 1834 година, основно ремонтирана в годината на юбилея 2004 година от фирма "Елаците-мед" АД, позлатяването на кубето на камбанарията е извършено от фирма "Геотехмин".
 • Новопостроения комплекс – параклис "Св. Равноапостоли Константин и Елена" в местността Таушаница" село Мирково, построен от фирма "Елаците-мед" АД.
 
Природни ресурси

РЕЛЕФ

Голямото разнообразие на релефа на общината определя структурните особености в отделните части на нейната територията, включващи планински масиви от Стара планина и Средна гора и част от котловинното поле, заключено между тях. Това разнообразие е фактор, определящ различията в териториалния обхват на отделните кметства.

КЛИМАТ

Общината попада в преходно-континенталната подобласт на Европейско-континенталната област и най-общо климата може да се определи като умерено – континентален. Средно годишната температура е 10 градуса, а средното количество валежи е 600 мм /кв.м.

ПОЧВИ

Територията на община Мирково попада в Средногорски агроекологичен район. Разнообразието от почвени покривки е представено със следните видове:

 • Кафява-светла, -състава й е глинисто песечлива, средно каменлива, върху глинести шисти. Намира се в средно планински подпояс над 1500 м надморска височина.
 • Канелено–излужена, която е глинесто песъчлива върху варовик, нископланински подпояс около 700 м надморска височина.
 • Алувиално-делувиални- глинесто песъчлива върху кристаливни шисти, разположение 600м. надморска височина.

ВОДНИ РЕСУРСИ

През територията на община Мирково преминават няколко сравнително малки реки, притоци на река Тополница. От тях с най-голям водосбор е река Смолска, следвана от река Буновска. По – малката река Мирковска е ляв приток на р. Буновска, река Каменишка е водосбор на реките Мала река и Голяма река, преминаващи през село Каменица. И четирите реки отводняващи територията на общината формират долини с голями надлъжни наклони. Пълноводието им е през периода април – юли, а най – ниски води се наблюдават през сезона август – октомври.

Водните площи на територията на общината са общо 607 дка, в които влизат водни течения 467 дка, микроязовири – 117 дка и рибарници – 23 дка.

В Община Мирково има изградени четири микроязовира – язовир "Радин извор" и "Каменна могила" в село Мирково, язовир"Смолско" в село Смолско и язовир "Исин пунар" в село Бенковски, които се използват главно за напояване на земеделските площи

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

На територията на с. Мирково са разкрити находища на глина, които се използват за производство на тухли от фирма "Пролайф технолоджи" ЕООД и кариера за добив на инертни материали в село Смолско.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.