Ползване на пасища, мери и ливади


публикувано на 13.06.2024

"Изменение, към Заповеди за ползване на масивите и имотите по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в стопанската 2023-2024 г."

Буново

Мирково

Мирково

Смолско 


публикувано на 27.05.2024

Протокол-разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2024-2025

 


Решение № 88 на Общински съвет Мирково

Годишен план за паша за стопанската 2024/2025 год.

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, на територията на Община Мирковo.

Списъци на пасища, мери и ливади на имотите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024-2025г. 


Публикувано на 22.02.2024

Протокол от извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ за 2024г. 


Публикувано на 15.01.2024

Заповед за предоставяне на части от ниви и полски пътища за стопанската 2023/2024 година, на основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ


Публикувано на 08.01.2024

Заповеди за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2024г.

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица 


публикувано на 17.10.2023

Заповеди за ползване на масивите и имотите по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, за стопанската 2023-2024г. за Мирково, Буново, Бенковски, Каменица и Смолско.

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица 


публикувано на 31.05.2023

Протокол-разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2023-2024


публикувано на 06.03.2023

Протокол от извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ за 2023 год.

 


Заповед за предоставяне на части от ниви и полски пътища за стопанската 2022/2023 година, на основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ


публикувано на 11.01.2023

Заповеди за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023г.

Мирково

Буново

Смолско

Каменица 


публикувано на 11.11.2022

Заповеди за ползване на пасища мери и ливади по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 год.

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица 


Заповеди за ползване на масивите и имотите по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, за стопанската 2022-2023г."

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица 


 публикувано на 02 .06.2022

Протокол - разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2022-2023 година.


публикувано на 09 .03.2022

Протокол от извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ - 2022 год


публикувано на 23 .02.2022

Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД „Земеделие“ София област, за землището на с. Каменица, община Мирково за стопанската 2021/2022г.


публикувано на 21.01.2022

Заповед за предоставяне на части от ниви и полски пътища за стопанската 2021/2022 година, на основание чл.37в, ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ

 


публикувано на 04.01.2022

Заповеди за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗза календарната 2022 г.

Мирково

Буново

Смолско

Каменица 


публикувано на 19.10.2021

Заповеди за ползване на масивите и имотите по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, за стопанската 2021-2022г.

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица 


публикувано на 03.06.2021

Протокол - разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2021-2022 година.


Протокол от извършена проверка по чл.37м от ЗСПЗЗ - 2021 година


Заповед №308/22.12.2020 във връзка с чл.37в ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75а от ППЗСПЗЗ 


Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2021-2022 година

Правила за ползване

Годишен план

Решение № 255 на общински съвет Мирково

Общо ползване

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица 


Публикувано на 08.04.2020  

Протокол  - разпределение на свободни пасища мери и ливади от ОПФ 2020-2021  


Публикувано на 06.02.2020 

Протокол  от извършена проверка по чл.37м от ЗСПЗ-2020 година 


Публикувано на 30.01.2020

Докладна Относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2020/2021 година.

Списък на пасища, мери и ливади, землище Каменица за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 година 


Публикувано на 03.07.2018

Протокол за допълнително преразпределяне на освободени ПМЛ за стопанската 2018-2019г


Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018-2019 година

Протокол за разпределяне на ПМЛ от ОПФ-Мирково, за стопанската 2018/2019г. - публикуван на 31.05.2018

Решение № 283 на общински съвет Мирково

Мирково

Буново

Бенковски

Смолско

Каменица

 


Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2017-2018 година

Решение № 203 на общински съвет Мирково

Списъци на пасища, мери и ливади в землището на община Мирково за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година

Допълнителен списък на пасища, мери и ливади в землище с. Смолско за индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 год. - публикуван на 24.03.2017

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.