Решения 2019-2023

Заседание №12 на ОбС - Мирково  от 21.09.2020 г. - материалите са публикувани на 26.09.2020  Протокол12

Препис - извлечение

 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково - към Решение № 173;


Общински план за защита при бедствия на Община Мирково - към Решение№ 174.

 Заседание №11 на ОбС - Мирково  от 27.08.2020 г. - материалите са публикувани на 05.09.2020   Протокол11

Препис - извлечение

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Мирково - към Решение №164

Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2020 год. -към Решение №166

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Мирково - към Решение №168

 Заседание №10 на ОбС - Мирково  от 28.07.2020 г. - материалите са публикувани на 03.08.2020  Протокол10

 Препис - извлечение

 Програма за развитие на туризма в Община Мирково 2021-2027 г. / към решение № 151/

 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково за
2021 г.  /към решение № 152/

 Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от
общинския поземлен фонд. /към решение № 154
/

 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от Община Мирково. /към решение № 155/

 Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и
инвалидите в Община Мирково. /отменена с решение № 153/

 Приложение №1 към решение № 160

Заседание №9 на ОбС - Мирково  от 25.06.2020 г. - материалите са публикувани на 30.06.2020  Протокол9

 Препис - извлечение

 Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от Община Мирково. /към Решение №133/

 Наредба за подпомагане с безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещите се граждани, жители на Община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината./към Решение №134/

 Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Мирково. /към Решение №135/

 Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на домашни животни на територията на Община Мирково./към Решение №136 

Заседание №8 на ОбС - Мирково  от 27.05.2020 г. - материалите са публикувани на 03.06.2020  Протокол8

 Препис - извлечение

Наредба заза определяне размера на местните данъци на територията на община Мирково - към Решение № 119

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково - към Решение 118

 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мирково и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В - към Решение 117 

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в Община Мирково - към Решение 116 

Приложение 1 - към Решение 111
Приложение 2 - към Решение 111
Приложение 3 - към Решение 112
Приложение 4 - към Решение 113

Заседание №7 на ОбС - Мирково  от 28.04.2020 г. - материалите са публикувани на 04.05.2020   Протокол7   Препис - извлечение
Заседание №6 на ОбС - Мирково  от 27.03.2020 г. - материалите са публикувани на 01.04.2020  Протокол6   Препис - извлечение
Заседание №5 на ОбС - Мирково  от 27.02.2020 г. - материалите са публикувани на 02.03.2020  Протокол5

 Препис - извлечение

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Мирково. - към Решение №82

Приложение 1 към решение №91

Заявление към решение №89 и 90

Заседание №4 на ОбС - Мирково от 28.01.2020 г. - материалите са публикувани на 06.02.2020  Протокол4

 Препис - извлечение

Приложение №1 към Решение № 54

Приложение № 1,2,3,3а,4,5,6,6а и 7 към Решение № 74

Приложение №1,2 и 3 към Решение № 77 

Заседание №3 на ОбС - Мирково от 17.12.2019 г. - материалите са публикувани на 21.12.2019  Протокол3

 Препис - извлечение

Приложение №1 е към
Решение №22

Заседание №2 на ОбС - Мирково от 20.11.2019 г. - материалите са публикувани на 25.11.2019  Протокол2  Препис - извлечение
Заседание №1 на ОбС - Мирково от 08.11.2019 г. - материалите са публикувани на 14.11.2019  Протокол1  Препис - извлечение
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.