Пазарни консултации

Възложител Община Мирково
Изпълнител „Гео – М“ ЕООД
Описание

1. „Избор на изпълнител за реконструкция и благоустройство на централна част на с. Мирково“;

2.  „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Буново, общ. Мирково“;

3.  „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Мирково”.

Публикувано 07-10-2019 г.
Документи Информация

 


Възложител:       Община Мирково
Описание:  „Реконструкция и обновяване на Основно училище "Георги Бенковски'', с. Мирково“
Публикувано 03-10-2019 г.  
Документи:

Покана за пазарни консултации;

Индикативно ценово предложение;

Количествени сметки;

Оферта.

Резултати/

Информация:

Протокол от Комисия – публикуван на 10.10.2019 г.

Решение – публикувано на 10.10.2019 г.

 


Възложител:       Община Мирково
Описание: „Избор на изпълнител за реконструкция и благоустройство на централна част на с. Мирково“
Публикувано 28-08-2019 г.  
Документи:

Покана за пазарни консултации;

Индикативно ценово предложение;

Количествена сметка;

Оферта.

 


Възложител:      Община Мирково
Описание: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Буново, общ.Мирково“                                  
Публикувано 28-08-2019 г.  
Документи:

Покана за пазарни консултации;

Индикативно ценово предложение;

Количествена сметка;

Оферта.

 


Възложител:       Община Мирково
Описание: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Мирково”
Публикувано 28-08-2019 г.  
Документи:

Покана за пазарни консултации;

Индикативно ценово предложение;

Количествена сметка;

Оферта.

 


Възложител: Община Мирково
Описание:          „Реконструкция и обновяване на ОУ "Георги Бенковски'', с. Мирково, община Мирково” по Процедура чрез подбор на проектни предложения   № BG06RDNP001-7.002
Публикувано 05-07-2018 г.  
Документи:

Покана за пазарни консултации

Количествена сметка /спецификация/

 


 

Възложител: Община Мирково
Описание: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БУНОВО, ОБЩИНА МИРКОВО” и "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОХВАЩАНЕ „УСТЕ“
Публикувано 20-09-2016 г.  
Документи:

Покана за пазарни консултации

Количествена сметка /спецификация/

Протокол

Протокол от комисия 30.09.2016

Решение Решение 78 от 30.09.2016
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.