Административни услуги

ПО РЕД

КОД НА УСЛУГАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1.

1997

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/53928

2.

1999

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58761

3.

2016

Издаване на удостоверение за наследници

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55112

4.

2017

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60631

5.

2019

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58816

6.

2020

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99285

7.

2033 - 1

Възстановяване или промяна на име

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/68035

8.

2033 - 2

За възстановяване или промяна на име на непълнолетни

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/68035

9.

2034

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58847

10.

2036

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60676

11.

2037

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58857

12.

2038

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60315

13.

2039

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99164

14.

2040

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60602

15.

2052

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58868

16.

2053

Припознаване на дете

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60409

17.

2056

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58874

18.

2057

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58892

19.

2058

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60490

20.

2073

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60641

21.

2075

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60421

22.

2076

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60348

23.

2079

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60371

24.

2080 – 1

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60436

25.

2080 – 2

Съставяне на акт за граждански брак на български граждани, които имат акт, съставен в чужбина

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60436

26.

2080 – 3

Съставяне на акт за смърт на български гражданин, който има акт, съставен в чужбина

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60436

27.

2092

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60473

28.

2104

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60482

29.

2107

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60596

30.

2109

Издаване на удостоверение за семейно положение

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60446

31.

2110

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60689

32.

2128

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55122

33.

2132

Промяна в актовете за гражданско състояние

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60361

34.

2138

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60543

35.

2391

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60590

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

1.

1998

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55234

2.

2014

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55270

3.

2071

Издаване на удостоверение за декларирани данни

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55277

4.

2091

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55310

5.

2124

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55320

6.

2126

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99246

7.

2131

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55355

8.

2393

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55366

9.

2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55393

10.

2396

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/55397

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

1.

1989

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51905

2.

2001

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/54527

3.

2002

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99287

4.

2005

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/56726

5.

2023

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57005

6.

2054

Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/56936

7.

2060

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/56999

8.

2062

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57128

9.

2063

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57143

10.

2064

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57516

11.

2082

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57176

12.

2083

Издаване на виза за проектиране

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57207

13.

2084

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57217

14.

2009

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58655

15.

2097

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99162

 

16.

2098

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99183

17.

2112

Издаване на разрешение за строеж

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57393

18.

2113

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2113

19.

2114

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57527

20.

2117

Одобряване на подробен устройствен план

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58163

21.

2119

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51622

22.

2120

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99186

23.

2130

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99198

24.

1988

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51038

25.

2021

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51079

26.

2078

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51251

27.

2095

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51315

28.

2067

Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58879

29.

2100

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58636

30.

2103

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99182

ДРУГИ

1.

1996

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99163

2.

2031

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99247

3.

2068

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62566

4.

2006

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99244

5.

2029

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99245

6.

2045

Издаване на разрешително за достъп до горски територии

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99290

7.

2086

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58696

8.

2051

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51383

 

 

9.

2012

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51365

10.

2008

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58644

11.

2047

Категоризация на места за настаняване

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/60901

12.

2048

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99241

13.

2050

Прекратяване на категория на туристически обект

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58670

14.

2088

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58797

15.

2089

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58674

16.

2123

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99288

17.

2015

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51466

18.

2072

Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/51718

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.