Програми, планове и др.

Програми и планове Връзка
 • Програма за развитие на туризма в Община Мирково 2021-2027
изтегли
 • Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Мирково 

изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2020 год.

изтегли
 • Стратегия за управление на общинската собственост 2019 – 2023 година

изтегли
 • Програма за енергийна ефективност на Община Мирково 2020-2027 г.

изтегли
 • Краткосрочна програма за насърчаване на използването на  енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2022

изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти на лицата, имащи право на месечно социално подпомагане в община Мирково за 2020

изтегли
 • Програма за управление на Кмета за мандат 2019-2023 г.

изтегли
 • Общински план за младежта 2020 г.

изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги 2020 година

изтегли
 • Предварителна оценка за общинския план за развитие на Община Мирково 2014-2020 г.

изтегли
 • Междинна оценка за изпълнението на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г. 

изтегли
 • План за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Мирково 2015-2020

изтегли
 • Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

изтегли
 • Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мирково 2017-2021г.

изтегли
 • Програма за управление на отпадъците на Община Мирково 

изтегли
 • Стратегически план за развитие на  туризма в община Мирково

изтегли
 • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община Мирково 2014-2020 г.

изтегли
 • Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Мирково за 2020 год.

изтегли
 • Годишен план за дейността на читалищата на територията на Община Мирково за 2020 год.

изтегли
 • Предварителна оценка за общинския план за развитие на Община Мирково 2014-2020 г.

изтегли
 • Интегриран план за обновяване на населените места на Община Мирково 2014-2020 г.

изтегли
 • Общински план за развитие на Община Мирково за 2014-2020 г.

изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.