12/04/2021
Заповед № 83/09.04.2021г. на Кмета на Община Мирково за допускане на Изменение на ПУП – план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33 /ПИ с идентификатори 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240, 67636.316.189 и... Още »

01/04/2021
Съобщение относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект „Оборотна деривация от цех „ВХС” до Обогатителен комплекс – участък от водна кула № 2 до цех МФС” – II-ри етап – Ново трасе от резервоарите за оборотна... Още »

29/03/2021
Заповед № 69/ 29.03.2021 г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 48324.200.1392 по КККР на с.... Още »

29/03/2021
Заповед № 68/ 29.03.2021г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 48324.200.1383 по КККР на с.... Още »

23/03/2021
На 29.03.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 18-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

23/03/2021
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София Ви уведомява, че съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), от Министерството на околната среда и водите е изработен проект на... Още »

24/02/2021
Обявление до заинтересованите лица за допуснат със Заповед № 39/22.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ X-738 и XI-737, кв. 51 (ПИ с идентификатор 48324.200.738 и 48324.200.737) по... Още »

24/02/2021
Обявление до заинтересованите лица за издадена Заповед № 34/15.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XIV-936, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.936) по регулационен план на с.... Още »

22/02/2021
Заповед №41/22.01.2020 имот 48324.174.7  Още »

19/02/2021
На 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 17-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

17/02/2021
Обявление до заинтересованите лица за одобрен със Заповед № 31/09.02.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП –план за застрояване в ПИ с идентификатор 03842.61.11 по КККР на с.Бенковски на едноетажна сграда – „Селскостопанска постройка за съхранение на... Още »

16/02/2021
Община Мирково стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги Община Мирково в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.