Обявления за изработен ПУП - изменение на план за регулация

-Обявление № АБУ-3/05.06.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация на УПИ XI-615, кв. 58 /ПИ с идентификатор 07051.403.615/ по плана на с. Буново, община Мирково, с обхват УПИ IX-609, УПИ X-616 и УПИ XII-613, кв. 58 по плана на с. Буново, собственост на Катя Веселинова Петровска и Иванка Стефанова Петровска.

Обявление № АБУ-3/05.06.2023г.

-Обявление № АБУ-4/06.05.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация на УПИ XXIII-148, кв. 29 /ПИ с идентификатор 48324.200.148/ по плана на с. Мирково, община Мирково, с обхват УПИ XI-153, УПИ XXIV-общ. и УПИ XXV-трафопост, кв. 29 /ПИ с идентификатори 48324.200.200.153, 48324.200.1384/ по плана на с. Мирково, собственост на Светлана Михайлова Иванова.

Обявление № АБУ-4/06.05.2023г. 

-Обявление № АБУ-5/06.06.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IV-604 и УПИ V-604, кв. 64 /ПИ с идентификатор 67636.66.673 и 67636.66.674/ по плана на с. Смолско, община Мирково, и образуване на нови УПИ V-673, УПИ VIII-674, УПИ IV-640 в кв. 64 по плана на с. Смолско, собственост на Григор Пейов Митовски и Иван Николов Ганчовски.

Обявление № АБУ-5/06.06.2023г

-Обявление № АБУ-6/06.06.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация на УПИ III-588, УПИ IV-589, УПИ V-590 /ПИ с идентификатори 67636.66.291, 67636.66.294 и 67636.66.295 /, кв. 62 по плана на с. Смолско, община Мирково, за продължаване на тупик от о.т. 269 през о.т. 269а до о.т. 269б по плана на с. Смолско, община Мирково.

Обявление № АБУ-6/06.06.2023г

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.