Обявления за одобрени ПУП

Обявление № АБУ-10/07.09.2023г. за одобрен със Заповед № РД-201/ 05.09.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на УПИ IV-604 и УПИ V-604, кв. 64 /ПИ с идентификатор 67636.66.673 и 67636.66.674/ по плана на с. Смолско, община Мирково, и образуване на нови УПИ V-673, УПИ VIII-674, УПИ IV-640 в кв. 64 по плана на с. Смолско, собственост на Григор Пейов Митовски и Иван Николов Ганчовски

Обявление № АБУ-10/07.09.2023г.

Обявление № АБУ-11/07.09.2023г. за одобрен със Заповед № РД-200/ 05.09.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на УПИ XI-615, кв. 58 /ПИ с идентификатор 07051.403.615/ по плана на с. Буново, община Мирково, с обхват УПИ IX-609, УПИ X-616 и УПИ XII-613, кв. 58 по плана на с. Буново, собственост на Катя Веселинова Петровска и Иванка Стефанова Петровска.

Обявление № АБУ-11/07.09.2023г.

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.