ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, АНАЛИЗИ, КОНСУЛТАЦИИ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМУЛИРАНЕ НА ЯСНО ДЕФИНИРАНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА В ОБЩИНА МИРКОВО

На вниманието на заинтересованите лица предоставяме Доклад от проведено анкетно проучване. Същият е изготвен в изпълнение на проект: „Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Мирково“ финансиран по Договор за предоставяне на БФП № BG05SFOP001-2.025-0098-С01/06.02.2023 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

ДОКЛАД

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.