Покана

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 Имам удоволствието да Ви поканя на първото информационно събитие /пресконференция/ по повод стартирането на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица“, финансиран по Договор № BG161PO001/3.2-03/2012/007 от дата 20.02.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите II“.
 Пресконференцията ще се състои на 03.12.2013 г. от 11:00 часа, в сградата на Общинска администрация Мирково, Конферентна зала № 2.

С уважение,

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

Този документ е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на
дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.

 2013-11-28

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.