Покана

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 Имам удоволствието да Ви поканя на заключителна пресконференция /информационно събитие/ по повод приключването на проект „Корекция на р. Буновска, с. Буново, община Мирково”, финансиран по Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/053 от дата 16.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Информационното събитие ще се проведе на 20.12.2013 г. (петък), от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация – Мирково, Конферентна зала № 2.

С уважение,

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

“Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на река Буновска, село Буново, община Мирково”  по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/053, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково, област Софийска и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 изтегли

2013-12-17

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.