Обявление за отдаване под наем

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 11/ 12.01.2016 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ „Младежки дом“ - АЧОС № 1297/ 07.08.2013 год, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67636.315.325 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Смолско, община Мирково с площ на терена 480 кв. м., заедно с построената сграда с разгъната застроена площ от 170 кв. м. и находящото се в нея оборудване при следните параметри:

Обявление

Заповед № 11/12.01.2015

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.