Важно !

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати - Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001 за финансиране на проект Предоставяне на социални услуги в община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”

1.Допуснати

2.Недопуснати

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.