Предоставяне на социални услуги в община Мирково

images/2016/06/nz/sg.bmp

Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001 за финансиране на проект „Предоставяне на социални услуги в община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”

Потребители

В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001 за финансиране на проект Предоставяне на социални услуги в община Мирковопо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Методика за извършване на оценката на потребностите ” представяме следнотo:

Обявление

Приложение №1

Приложение №2

Персонал

В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001за финансиране на проект Предоставяне на социални услуги в община Мирковопо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

Обявление

Заявление

Автобиография

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.