Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад"

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1603 подотдели: 134 „а-1“, 67 „д“, 67  „г“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.