Заповед и обявление за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.99 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 151/29.09.2016г.(Протокол № 11/29.09.2016г.), на ОбС- Мирково за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост e открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Заповед 198

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.