Заповед и обява

Обява на основание чл. 99 и сл. от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Мирково с Решение № 106 /29.05.2012 год. и във връзка със Заповед № 258/08.12.2016 год. на Кмета на Община Мирково.

Заповед

Обява

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.