Заповед и обявление за процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 13/ 18.01.2017 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 48324.200.917 и с площ 122 кв.м, заедно с построената върху него сграда с идентификатор 48324.200.917.1 и застроена площ 95 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Мирково, заедно с намиращите се в нея дълготрайни материални активи (АЧОС № 1556 от 27.06. 2016 год.) при следните параметри:

Заповед

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.