Покана за заседание на 27.07.2017 година

Публикувано на 19.07.2017 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..

ПОКАНА

На 27.07.2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 21-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-24 от16.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково.

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-27 от03.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2016 год.

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне   на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Комисии по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;   

3. Kомисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

4. Kомисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-25 от16.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отчет за състоянието на общинският дълг към 31.12.2016 год.

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Димитър Райков – Кмет на кметство Смолско с Вх. № ОбС- 10-01-3 от12.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Авариен ремонт на сградата на кметството в с. Смолско

Докладва:Димитър Райков

 

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Kомисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-8 от13.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Мирково и неговите комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

Докладва:Павел Данкин

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Комисии по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;   

3. Kомисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

4. Kомисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.

 

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-9 от13.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Доклад № ДИ4СО-6/12.05.2017г. за извършена финансова инспекция на Община Мирково

Докладва:Павел Данкин

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

Забележка: Поради големия обем на Доклада за извършена финансова инспекция на Община Мирково от Агенция за държавна финансова инспекция със съдържанието може да се запознаете в Зала №1 на Община Мирково.

 

 1. Докладна записка от Александър Филипов – общински съветник при ОбС Мирково с Вх. № РД-94А-12-3 от14.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Нарушено водоснабдяване на ул. „Опълченска“ от № 38 до № 54

Докладва:Александър Филипов

Да се разгледа от постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Ненка Кръстева – Директор на Дирекция „ОА“ с Вх. № ОбС-013-4 от17.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Закриване общинска дейност „Ученически столове“

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

 

2. Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Велко Георгиев Лисев с Вх. № ОбС-94В-39-2 от18.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Закупуване на специализирана автомобил за нуждите на Община Мирково за извършване на дейност „Домашен социален патронаж“

Докладва:Велко Лисев

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-28 от19.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Мирково в полза на Агенция за социално подпомагане, обезпечаваща авансово плащане до 20% по Договор BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 год, сключен между Община Мирково и Агенция за социално подпомагане

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-29 от19.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: За изграждане на сигнализационна система в с. Мирково в зоните с усилен пешеходен поток и съоръжение ограничаващо достъпа на превозни средства на Спортен комплекс Мирково

Докладва:Нели Кенанова

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Kомисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Други

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково. 

 

 

 

Прилагам:

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-24 от 16.06.2017 год. на Община Мирково.
 2. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-27 от 03.07.2017 год. на Община Мирково.
 3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-25 от 16.06.2017 год. на Община Мирково.
 4. Докладна записка от Димитър Райков – Кмет на кметство Смолско с Вх. № ОбС-10-01-3 от 12.07.2017 год. на Община Мирково.
 5. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-8 от 13.07.2017 год. на Община Мирково.
 6. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-9 от 13.07.2017 год. на Община Мирково.
 7. Докладна записка от Александър Филипов – общински съветник при ОбС Мирково с Вх. № РД-94А-12-3 от 14.07.2017 год. на Община Мирково.
 8. Докладна записка от Ненка Кръстева – Директор на Дирекция „ОА“ с Вх. № ОбС-013-4 от 17.07.2017 год. на Община Мирково.
 9. Докладна записка от Велко Георгиев Лисев с Вх. № ОбС-94В-39-2 от 18.07.2017 год. на Община Мирково.
 10. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-28 от 19.07.2017 год. на Община Мирково.
 11. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-29 от 19.07.2017 год. на Община Мирково.

 

                                          .    

ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.