Назначаване на комисии по чл.37 от ЗСПЗЗ

Заповеди за назначаване на комисии по чл.37 от ЗСПЗЗ и график

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр.75 от 27.09.2016г., чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и във връзка с чл.72б, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година

Свали заповедите и графика

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.