ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МИРКОВО (2)

В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.010-0715-С01 за финансиране на проект „Създаване на социално предприятие в структурата на община Мирково” по процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ от ОП РЧР 2014-2020, Община Мирково

ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

Обява

Заявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.