Покана за обществено обсъждане на 29.03.2019

Покана за обществено обсъждане относно започване на производство за приемане на решение за отмяна на Наредба за реда и условията за поддържане и опазване па чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково, приета с Решение на ОбС Мирково № 210 по протокол № ХХVІІ от 25.09.2009 година и приемането й отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.