Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Публикувано на 26.07.2019

Заповед № 187/ 24.07.2019 год. на Кмета на община Мирково за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост - таванско помещение, находящо се в сграда с идентификатор 48324.200.1360.4, находяща се в поземлен имот с идентификатор 48324.200.1360 по КККР на с.Мирково.

Заповед № 187/ 24.07.2019

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.