Обявление № АБУ 1/ 03.04.2020г.

Обявление № АБУ 1/ 03.04.2020г.Във връзка с одобрена Заповед № 106/ 02.04.2020г. на Кмета на общината ПУП - изменение на план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 07051.402.788 и 07051.402.789 по КККР на с. Буново.

Обявление № АБУ 1/ 03.04.2020г.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.