Съобщение за обявяване на обществен достъп за допълнителна информацията

Съобщение за обявяване на обществен достъп за допълнителна информацията за преценяване необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение:„Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци с.Смолско” с. Смолско, община Мирково, разположено в землището на с.Смолско в ПИ с идентификатор 67636.39.320 и 67636.39.321 по КККР на с.Смолско, с ЕКАТТЕ 67636, Община Мирково, област София.

Прочети.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.