Одобрен ПУП –изменение на план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33

Обявление за издадена Заповед № 246/04.10.2021г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП –изменение на план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33 /ПИ с идентификатори 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240, 67636.316.189 и 67636.316.270/ и образуване на нови УПИ XII-390 и УПИ IV-389 по плана на с. Смолско, община Мирково.

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.