Упражняване на строителен надзор по проект: "Изграждане на спортен комплекс в с.Мирково"

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0015 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Упражняване на строителен надзор по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Описание:

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, оценка за съответствието на инвестиционният проект, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, контрол на количествата и качеството на строителството, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемане на обекта в зависимост от категорията му.
Краен срок: 14.11.2013 16:00
Документи:

Решение (565043)

Обявление за обществена поръчка (565047)

Документация за участие -  изтегли

Образци -  изтегли

Разяснение № 1 -  изтегли

2013-10-16

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.