Упражняване на строителен надзор по проект: “„Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2014-0004 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Упражняване на строителен надзор по проект: “„Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, оценка за съответствието на инвестиционният проект, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, контрол на количествата и качеството на строителството, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемане на обекта в зависимост от категорията му
Краен срок: 28.07.2014 16:00
Документи:

Решение (611883)

Обявление за обществена поръчка (611891)

Документация за участие -  изтегли

Образци -  изтегли

Проект на договор -  изтегли

Техническо задание -  изтегли

2014-06-27

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.