Обявление № АБУ-8/21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-173/ 03.08.2023г.

Обявление № АБУ-8/21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-173/ 03.08.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП– изменение на план за регулация на УПИ V-390 и УПИ VI-391, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.390, 07051.402.391) по имотни граници на с. Буново и разделяне на УПИ V-390 на две нови УПИ V-816 и  УПИ XII-817, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.816, 07051.402.817) по регулационен план на с.Буново.

Обявление № АБУ-8/21.08.2023г

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.