Обявление № АБУ-9/ 21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-182/21.08.2023г

Обявление № АБУ-9/ 21.08.2023г. за одобрен със Заповед № РД-182/21.08.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на УПИ XXIII-148, кв. 29 /ПИ с идентификатор 48324.200.148/ по плана на с. Мирково, община Мирково, с обхват УПИ XI-153, УПИ XXIV-общ. и УПИ XXV-трафопост, кв. 29 /ПИ с идентификатори 48324.200.200.153, 48324.200.1384/ по плана на с. Мирково, собственост на Светлана Михайлова Иванова.

Обявление № АБУ-9/ 21.08.2023г

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.