Покана

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

Имам удоволствието да Ви поканя на организираното от Община Мирково информационно събитие-пресконференция по повод стартирането на изпълнението на проект „Корекция на р.Буновска, с.Буново, община Мирково”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, с регистрационен  номер: BG161PO001/4.1-04/2010/053 от дата 16.03.2012 г., подписан между Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на ОПРР и Община Мирково.

  1. Общият размер на проекта възлиза на 893 629,18 (осемстотин деветдесет и три хиляди шестотин двадесет и девет лева и 18 ст.) лева
  2. Общата стойност на допустимите разходи по проекта, финансиран по настоящия договор е 893 235,58 (осемстотин деветдесет и три хиляди двеста тридесет и пет лева и 58 ст.) лева, разпределени както следва: 

- 759 250,24 лева, съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта, което е съфинансирането от ЕФРР;

- 89 323,56 лева, съставляващи 10% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е съфинансиране от националния бюджет;

- 44 661,78 лева, съставляващи 5% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е задължителен собствен принос на Бенефициента – Община Мирково.

3. Допълнителен собствен принос на Бенефициента – Община Мирково 393.60 лева.

Продължителността на проекта е 20 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Информационното събитие ще се проведе на 26.09.2012 г. (сряда), от 11:00 ч. в конферентна зала №2 в сградата на Общинска администрация – Мирково.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на река Буновска, село Буново, община Мирково”  по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/053, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково, област Софийскаи при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

2012-09-21

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.