Обявление

 Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед №271 / 24.09.2014 год. на Кмета на Община Мирково, с която се удължава срока за подаване на оферти за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67636.315.392  по КККР на с.Смолско заедно с построените върху него двуетажна сграда със застроена площ 98,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 54,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 25,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 54,00 кв.м.

 Заповедта е публикувана на страницата на Община Мирково в раздел Администрация – Заповеди на кмета.

2014-10-09

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.