Обявление

 Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед №272 / 24.09.2014 год. на Кмета на Община Мирково, с която се удължава срока за подаване на оферти за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл.№ 27 с площ 811,00 кв.м заедно с построените върху него двуетажна стопанска сграда със застроена площ 112,00 кв.м., паянтова стопанска сграда със застроена площ 38,00 кв.м., находящи се в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-27, кв.12 по плана на с.Буново, община Мирково.

 Заповедта е публикувана на страницата на Община Мирково в раздел Администрация – Заповеди на кмета.

2014-10-09

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.