Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Мирково –с. Мирково съобщава , че в Държавен вестник бр. 98/28.11.2014 год. е обнародвано съобщение за приети кадастрална карта и кадастрални регистри на недвижимите имоти в землището на с. Буново, Община Мирково. Всички заинтересовани лица могат да направят писмени искания и възражения по тях до 28.12.2014 год. включително.
От Общината

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.